گروه هنری ویسپتاش

مشخصات فنی پلی یورتان ها

مشخصات پلی یورتانها
مشخصات فنی پلی یورتان ها محلول سیلر و کیلر پلی یورتان به شکل محصول دوجزئی قابل مصرف ارائه می گردد و در صورت نیاز از  حلال (رقیق کننده) تینر پلی یورتان استفاده نمائید. با این وجود درصد جامد آن حداقل ۴۰% بوده و نسبت به سیلر و کیلرسلولزی سطح بیشتری را پوشش می دهد. سطح پوشش شده بوسیله این محصول کاملاً ضدخش بوده و مقاومت مکانیکی بالا و مقاومت شیمیائی عالی دارد و سطح نهائی کار کاملاً یکنواخت وصاف می باشد.
مشخصات فنی پلی یورتان ها
با توجه به دوجزئی بودن این محصولات فرآیند پوشش دهی با سیلر وکیلر پلی یورتان بسیار آسان بوده که با دو دست سیلرزدن و دودست کیلر ضخامت تقریبی ۱۲۰ میکرون ایجادمی شود و برتری خواص مکانیکی و شیمیائی و ضدخش بودن سطح  اعمال شده، کاربرد آن کاملا ً اقتصادی است.
جدول مقایسه خواص محصولات پلی یورتان با محصولات سلولزی واسید کیئورینگ
نوع پوشش در صد جامد مقاومت مکانیکی مقاومت شیمیائی مقاومت سایشی
سیلر و کیلر پلی یورتان ۵۰% – ۴۰% خوب عالی عالی
سیلر و کیلرسلولزی ۴۰% – ۲۵% ضعیف ضعیف ضعیف
نیم پلی استر براقومات ۶۲% – ۵۸% خوب ضعیف خوب
کیلر پلی یورتان بصورت نیمه مات  و براق قابل تولید است. انعطاف پذیری پوششهای پلی یورتان بسیار مناسب بوده، مقاومت نوری و پایداری عالی دارند.
مشخصات فنی شماره PU100
 محصول جدید
سیلرپلی یورتان(۲۰PS)

هاردنر سیلرپلی یورتان(۲۵ HPS)

دستورالعمل کاربرد $۱۱-    آماده سازی سطح کار: سطح کار بایستی عاری از چربی وگردوغبار باشد. $۱۲-    سیلر پلی یورتان (۲۰PS)رابا هاردنر سیلرپلییورتان (۲۵ HPS) به نسبت ۳ به ۱ مخلوط نموده ودرصورت نیازبه رقیق نمودن ازتینرپلی یورتان (۱۰TP )به مقدارلازم اضافه نموده وبعد از ۲۰-۱۵ دقیقه برروی سطح کار اعمال می نمائیم. برای ایجاد شرایط کیفی مطلوبترلایه ها را به فاصله ۱۵ دقیقه اعمال می نمائیم.درصورتیکه فاصله زمانی طولانی شد،بعد از سمباده کاری لایه اولیه لایه های بعدی را اعمال می کنیم.
کاربرد:شرایط انبارداری:توجه: در صنایع مبلمان وانواع سطوح چوبیدور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد،یکسال قابل نگهداری است.   دور از دسترس کودکان قرار دهید. بعد از هر بار مصرف درب ظرف را کاملاً ببندید.   
نکته: دوجزء مخلوط شده (سیلر وهاردنر)بایستی در کمتر از ۶-۴ ساعت مورد مصرف قرارگیرند. موارد ایمنی $۱·         استفاده ازتهویه کافی برای حفظ هوامحیط واستفاده ازماسک صورت بافیلترمناسب توصیه میشود. $۱·         برای حفاظت دستها از دستکش یکبار مصرف غیر قابل نفوذ استفاده نمائید. $۱·         برای حفاظت چشمها از عینک های ایمنی  استفاده کنید. $۱·         جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات فنی وایمنی مواد تشکیل دهنده مراجعه شود.
مشخصات فنی شماره PU100
 محصول جدید

کیلرپلی یورتان نیمه مات(۹۹ PML)

هاردنرکیلرپلی یورتان(۹۵HPL)
دستورالعمل کاربرد $۱۱-    آماده سازی سطح کار:اعمال کیلرپلی یورتان نیمه مات برروی سطحی که با سیلرپلیاورتان پوشش شده است، انجام می گردد. $۱۲-    کیلرپلی یورتان نیمه مات (۹۹ PML) راباهاردنرکیلرپلی یورتان (۹۵ HPL) به نسبت ۲ به ۱ مخلوط نموده ودرصورت نیازبه رقیق نمودن ازتینرپلی یورتان (۱۰TP)به مقدارلازم اضافه می نمائیم وبعد از ۲۰-۱۵ دقیقه برروی سطح کار اعمال می نمائیم. برای ایجاد شرایط کیفی مطلوبترلایه ها را به فاصله ۱۵ دقیقه اعمال می نمائیم. نکته: دوجزء مخلوط شده (کیلر و هاردنر) بایستی در کمتر از ۶-۴ ساعت مورد مصرف قرارگیرند.
کاربرد:شرایط انبارداری:توجه: در صنایع مبلمان و انواع سطوح چوبیدور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، یکسال قابل مصرف می باشد.                                                                                   دور از دسترس کودکان قرار دهید و بعد از هر بار مصرف درب ظرف راکاملاً ببندید.    
موارد ایمنی $۱·         استفاده ازتهویه کافی برای حفظ هوامحیط واستفاده ازماسک صورت بافیلترمناسب توصیه میشود. $۱·         برای حفاظت دستها از دستکش یکبار مصرف غیر قابل نفوذ استفاده نمائید. $۱·         برای حفاظت چشمها از عینک های ایمنی  استفاده کنید. $۱·         جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات فنی وایمنی مواد تشکیل دهنده مراجعه شود.
مشخصات فنی شماره PU100
 محصول جدید
کیلرپلی یورتان براق(۹۰ PGL )
هاردنرکیلرپلی یورتان(۹۵ HPL)
دستورالعمل کاربرد $۱۱-    آماده سازی سطح کار:اعمال کیلرپلی یورتان براق برروی سطحی که با سیلرپلی یورتان پوشش شده است،انجام می شود. $۱۲-    کیلرپلی یورتان براق (۹۰ PGL) راباهاردنرکیلرپلی یورتان (۹۵ HPL) به نسبت ۲ به ۱ مخلوط نموده ودرصورت نیازبه رقیق نمودن ازتینرپلی یورتان (۱۰TP)به مقدارلازم اضافه می نمائیم وبعد از۲۰-۱۵ دقیقه برروی سطح کار اعمالمی نمائیم.برای ایجاد شرایط کیفی مطلوبترلایه ها را به فاصله ۱۵ دقیقه اعمال می نمائیم.
کاربرد:شرایط انبارداری:توجه: در صنایع مبلمان وانواع سطوح چوبیدور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، یکسال قابل نگهداری است.   دور از دسترس کودکان قرار دهید. بعد از هر بار مصرف درب ظرف را کاملاً ببندید.   
نکته: دوجزء مخلوط شده (کیلر وهاردنر)بایستی در کمتر از ۶-۴ ساعت مورد مصرف قرارگیرند. توجه: این دستورالعمل کاربردی باتوجه به تجربیات فنی متخصصین شرکت تهیه شده است.لذادر شرایط مختلف، مسئولیت بررسی وانطباق محصول با ویژگیهای خاص مورد نیاز بعهده خریدار یا کاربر می باشد.  موارد ایمنی $۱·         استفاده ازتهویه کافی برای حفظ هوامحیط واستفاده ازماسک صورت بافیلترمناسب توصیه میشود. $۱·         برای حفاظت دستها از دستکش یکبار مصرف غیر قابل نفوذ استفاده نمائید. $۱·         برای حفاظت چشمها از عینک های ایمنی  استفاده کنید.